Vyjádření Divadla Bez zábradlí k hodnocení grantové komise pro udělení grantů hl.m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2020 a na víceleté období 2021-2024

Vážení zastupitelé,
dovolte mi tímto dopisem ještě jednou reagovat na rozhodnutí grantové komise a vyjádřit
tak, jaké to má pro Divadlo Bez zábradlí důsledky.
Nejprve bych se rád ohradil proti některým vyjádřením uvedeným v rozhodnutí grantové
komise a uvedl je na pravou míru.
Komise kritizuje naši žádost pro „plán hospodaření s nevysvětleným snížením
soběstačnosti“1 z 95% v roce 2016 na 71% v roce 2020 a naznačuje, že jde o záměrnou
machinaci: „Nelze se tak ubránit pocitu účelového zacházení s plánem, který se neopírá o
reálné odhady, spíše pragmaticky vytváří předpolí pro co nejvyšší (a zcela nereálnou)
podporu z veřejných zdrojů.“2 K tomu je třeba říci, že uvedené soběstačnosti 95% jsme v
minulosti byli nuceni dosáhnout za cenu stagnace plánovaného rozvoje divadla
(nastudování nových inscenací, zvýšení mezd a uměleckých honorářů, reklamy a PR).
Rozhodně to nebyl plán, nýbrž důsledek toho, že nám byla přiznána jen minimální finanční
podpora ze strany města (jednoletý grant 1.500.000,- Kč – stejně jako letos). Plánované
snížení soběstačnosti v dalších letech tedy vychází ze zamýšleného zvýšení příjmů
pocházejícího z grantu hlavního města, bez kterého se divadlo nemůže v žádném ze
zmíněných ohledů rozvíjet. Bez příspěvku města jsme dočasně zvládli udržet stávající hry,
avšak není to stav udržitelný dlouhodobě.
Dále je nám vytýkán bezdůvodný plánovaný pokles návštěvnosti: „Zároveň v plánu
významně – o více než 20% - klesla návštěvnost, znovu bez náležitého vysvětlení.“3 Není
zřejmé, z čeho tato výtka vzešla, protože v předpokládaných minimálních výkonových
ukazatelích pro rok 2020 počítáme se 77% návštěvností. V roce 2018 činila návštěvnost
86%. Tyto informace byly součástí žádosti. Jde tedy o předpokládaný pokles maximálně
o 9%, nikoli 20%.
1 Citace ze zprávy grantové komise o rozhodnutí o udělení jednoletého grantu na rok 2020, s. 5.
2 Tamtéž.
3 Tamtéž.
+1
Grantová komise ve své zprávě dále tvrdí, že v žádosti nebyly uvedeny částky podpory
získané od hlavního města v minulosti s pragmatickým záměrem zastřít skutečnost:
„Žadatel neuvádí v žádosti částky podpory získané ze zdrojů hl. m. Prahy a dalších
partnerů v minulosti. To vytváří dojem, že podporu neměl, což je v rozporu s realitou.“4
Toto tvrzení je nepravdivé. Částky v žádosti uvedeny byly, tento fakt je snadno
dohledatelný a jen nesnadno přehlédnutelný (strana 9 nahoře) – což v nás vzbuzuje
otázku po motivaci takového obvinění.
V rozhodnutí Komise rovněž tvrdí, že divadlu se již dostává dostatečné podpory vzhledem
k nízkému nájmu. Nová nájemní smlouva nám v nadcházejícím období nájemné
podstatně navyšuje. Za rok 2020 bude celkově činit 2.155.524,- Kč. Předpokládaná roční
výše nákladů za služby spojené s užíváním pronajatých prostor činí 1.930.000,- Kč. Podle
grantové komise jde o nadstandardní a mimořádné podmínky. Není tomu tak: částka
vychází z odborného odhadu učiněného na základě znaleckého posudku č. 30/3394/19.
Kromě toho tvrdíme, že názory odborníků grantové komise na adekvátnost či
neadekvátnost výše nájemného nemá při rozhodování o grantech oporu v metodice, jak je
představená v dokumentu „Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových
dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2019“5, a nelze je proto
považovat za transparentní kritérium pro udělení grantu.
Dále se Komise vyjadřuje, že „nepůsobí důvěryhodně ani proklamované angažmá Pavla
Kheka jako uměleckého šéfa“6, protože Komise v žádosti postrádá uvedení motivace
přestupu z jeho stávající zaměstnání v Klicperově divadle v Hradci Králové na uvedenou
pozici v Divadle Bez zábradlí: „Ten současně působí v jednom z nejúspěšnějších
regionálních divadel na stejné pozici a žádost vůbec nekomentuje jeho motivaci tuto
pozici opustit nebo vykonávat ji paralelně vedle Divadla Bez zábradlí.“7 Zpochybňování
dramaturgického plánu jako součásti žádosti o grant skrze otázku osobní motivace nemá
žádnou oporu v metodice jejího vyhodnocení, jak je předložena ve výše zmíněných
Zásadách. Kromě toho nevidíme ani žádný věcný důvod, proč by měl Pavel Khek svou
motivaci komukoli zdůvodňovat, a nadto je v žádosti explicitně uvedeno, že byl
spoluautorem předkládané dramaturgické koncepce. Výtka je nejen neodůvodněná, ale
především nesmyslná. To, že je v dramaturgickém plánu Pavel Khek uveden jako budoucí
umělecký šéf, samozřejmě předpokládá, že má vůli tuto pozici vykonávat. V opačném
případě by tam uveden nebyl. Svým tvrzením se Komise pokouší delegitimizovat náš
4 Citace ze zprávy Grantové komise o rozhodnutí o udělení víceletého grantu na léta 2021 – 2024,
s. 2.
5 Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací – grantů hl. m. Prahy v oblasti
kultury a umění v roce 2019. Copyright © [cit. 05.01.2020]. Dostupné z: http://kultura.praha.eu/
public/ce/8f/ed/
2676382_874935__03_PRILOHA_C._1_RHMP_K_VYHLASENI_GRANTU_2019___ZASADY.pdf
6 Tamtéž.
7 Tamtéž.
+2
nárok na finanční podporu ze strany města argumentem, který se zakládá na nepodložené
domněnce, což považujeme za neetické a neprofesionální. Jakkoli povinnost důkazu leží
na tom, kdo obvinění vznáší, přikládáme k tomuto dopisu vyjádření Pavla Kheka, které
jakýkoli skepticismus Komise k jeho zamýšlenému angažmá vyvrací.
V minulém roce, kdy jsme vzhledem k průtahům s podpisem nové nájemní smlouvy nebyli
oprávněni žádat o poskytnutí jednoleté či víceleté účelové dotace, jsme od magistrátu
obdrželi mimořádný příspěvek ve výši 4.000.000,- Kč. Jenom díky této finanční pomoci
jsme byli schopni nastudovat po dlouhých třech letech dvě nové premiéry. V posledních
letech, kdy roční příspěvek, stejně jako letos, činil 1.500.000,- Kč, jsme s ohledem na náš
rozpočet (který udržujeme na hraně vyrovnanosti, popřípadě v mírné ztrátě), žádné nové
hry zkoušet nemohli. Loňský mimořádný grant byl bezesporu krokem s pozitivním
efektem. Umožnil nám totiž vybočit z orientace na tituly, které slibují co nejvyšší
návštěvnost při zachování minimálních nákladů (tj. co nejskromnější obsazení a
nenáročná scéna), ke které jsme byli v posledních letech nuceni. Uvedli jsme jak divácky
náročnější drama Po konci světa v režijním debutu respektovaného filmového tvůrce
Tomáše Mašína (oba představitelé hlavních rolí byli za své výkony uvedeni v širší nominaci
na cenu Thálie) a komedii Hra, která se zvrtla, hru s nesmírně náročnou výpravou a na
naše poměry nadstadardně početným obsazením sedmi herců. Jsme přesvědčeni, že i
díky uvedení nových her, ke kterému by bez podpory města nemohlo dojít, jsme v tomto
roce v prostoru s kapacitou 319 míst odehráli 319 představení přičemž návštěvnost činila
83%. Tento zájem pražského publika je podle našeho pevného přesvědčení vhodné a
zodpovědné respektovat.
Avšak vzhledem k násobně nižším prostředkům, jež nám grantová komise přiznala
(uvedených 1.500.000,- Kč ve formě jednoletého a 0,- Kč ve formě čtyřletého grantu) nám
opět hrozí, že nebudeme schopni v tomto rozvoji divadla dále pokračovat a budeme jen
udržovat současný repertoár. Lze tedy říci, že místo toho, aby naše divadlo bylo městu
partnerem v rozvoji kultury v centru Prahy, stane se z nás jen jakási správcovská firma
městského kulturního domu.
Bez finanční podpory ze strany města nejen nejsme schopni zvyšovat mzdy s ohledem na
vývoj ekonomiky, ale také dlouhodobě trpíme podstavem počtu zaměstnanců. To
neumožňuje dobré podmínky pro vykonávání naší práce na patřičné úrovni. Podpora ve
formě jednoletých grantů nám neumožňuje zodpovědné dlouhodobé plánování a jejich
nízká výše (zvláště vzhledem k ohromným provozním nákladům, které činí cca
41.050.000,- Kč – finanční podpora v tomto roce tedy bude pouhých 3,6%) brání rozvoji
naší tvorby uváděním nových her při zachování vyrovnaného rozpočtu. Vzhledem k nízké
podpoře jsme již museli letos upustit od rozpracované přípravy nové hry Pokoj v modrém
(na motivy dramatu Rej Arthura Schnitzlera) v režii Filipa Renče.
+3
Divadlo Bez zábradlí je jedním z prvních českých soukromých divadel a svou pozici si na
pražské i celorepublikové scéně buduje téměř třicet let. Ačkoli je podnikání v tomto oboru
mimořádně náročné vzhledem k nerovným tržním podmínkám (např. 15% daň z každé
prodané vstupenky, od které jsou příspěvkové a neziskové subjekty oproštěny), věříme,
že je smysluplné nejen jako formulace ideje svobodného trhu, ale i ve vztahu k městu i
jeho obyvatelům – a to z pohledu finančního i estetického, neboť přirozeným způsobem
reaguje na poptávku významné části pražského divadelního publika. Za dvacet jedna let
působení v paláci Adria si naše divadlo bezesporu vydobylo pevné místo v pražské
kulturní nabídce. Jsme rovněž přesvědčeni, že naše divadlo odvádí městu provozem
divadla v jeho prostorách znamenitou službu, čehož nepopiratelným dokladem je fakt, že
nám prodloužilo nájemní smlouvu. Je třeba zmínit, že zde hospodaříme transparentně a
řádně, což opakovaně konstatují audity i finanční kontroly. Díky naší činnosti je divadelní
prostor paláce Adria takřka každý den v roce plný Pražanů všech věkových i sociálních
skupin, kterým se tu dostává jak kvalitní zábavy (zábavu kategoricky odmítáme chápat
jako pejorativní pojem), tak hlubokého estetického prožitku. Jsou to kvality, do kterých by
město mělo investovat. Pokud ne, ohrozí naši práci mrtvolná stagnace a v jejím důsledku
zánik. To je bezesporu v rozporu s očekáváními, která v nás město podpisem nové
nájemní smlouvy vložilo.
Divadlo Bez zábradlí se bez podpory města nalézá v neudržitelném stavu a zdá se, že je
ve vyjádření Komise, která se pozastavuje nad výše vysvětleným plánovaný snížením
soběstačnosti, bito za to, že v minulých letech zvládlo přežít s minimální podporou, avšak
za cenu nulového rozvoje a dalších výše zmíněných důsledků. Nelze však očekávat, že
divadlo může s takto nízkou podporou dlouhodobě a plnohodnotně fungovat.
Je třeba vzít v potaz skutečnost, že s ohledem na náklady, které jsou dané, a rekordní
návštěvnost při bezkonkurenčním počtu každoročně odehraných představení není reálně
možné v prostorách Adrie dosáhnout vyšší efektivity. Pokud se divadlo nebude moci dále
rozvíjet, je tento pro Prahu zajisté výhodný stav ohrožen.
Věřím, že pochopíte naše hluboké obavy o budoucnost Divadla Bez zábradlí a budete
otevřeni hledat s námi pro tuto situaci takové řešení, které nám umožní, abychom Praze
mohli odvádět práci na profesionální úrovni.
Přeji Vám mnoho zdaru a úspěšný rok 2020.
S pozdravem
Karel Heřmánek
P.S.: K tomuto dopisu přikládám vyjádření Ing. Daniela Šubrta, který se podílel na přípravě
žádosti.

Věc: Vyjádření k hodnocení grantové komise pro udělování jednoletých a víceletých grantů
hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění pro rok 2020 – Divadlo Bez Zábradlí
Grantová komise se ve svém hodnocení odkazuje na „veskrze negativní“ hodnocení
předchozích dvou žádostí pro roky 2017 a 2018, v posledních 2 výzvách byla ale divadlu GK
vytýkána pouze výše požadované dotace, přičemž komentář byl téměř slovo od slova stejný.
Výše požadované podpory je jedním z hlavních bodů kritiky i v letošním hodnocení. Kromě
formálních výtek k žádosti o víceletý grant (chybějící údaje ve formuláři žádosti, které ale
žádost o jednoletý grant obsahovala a nelze tedy žadatele obviňovat z jejich úmyslného
zatajování; mimo to byla již v létě na tuto skutečnost žadatelem upozorněna referentka pro
divadelní oblast a bylo požádáno o převzetí daných údajů z formuláře žádosti o jednoletý
grant, čemuž bylo v telefonickém rozhovoru referentkou vyhověno) se hodnocení týká
především ekonomické stránky předkládaného projektu.
Právě v ekonomickém hodnocení pak grantová komise bohužel projevuje buď neznalost
elementárních principů ekonomického provozu kulturní instituce, nebo účelně vytrhává
jednotlivé ukazatele z kontextu.
1) Žadateli je vyčítáno „nevysvětlené plánované snížení míry soběstačnosti“ – grantová
komise tedy negativně hodnotí v zásadě samotný fakt, že divadlo žádá o vyšší finanční
podporu z veřejných zdrojů, právě s tím totiž snížení míry soběstačnosti souvisí. Žádost
o finanční podporu z veřejných zdrojů je zcela logicky sama o sobě vysvětlením snížení
plánované míry soběstačnosti, je zarážející, že odborníci z grantové komise zcela
patrně nejsou s definicí takto základního pojmu seznámeni.
Divadlo v posledních letech dosahovalo úctyhodné a mezi srovnatelnými divadelními
institucemi naprosto ojedinělé míry soběstačnosti přes 90 %, v žádosti pak žádá o vyšší
míru zapojení veřejných zdrojů do financování činnosti divadla, tedy by zcela logicky
rádo svou míru soběstačnosti snížilo na stále velice vysokých 77 %. To souvisí s nutností
zvýšení provozních nákladů, což je v žádosti poměrně podrobně vysvětleno. Z důvodu
zvyšování reálných cen a reálných mezd stoupají i reálné náklady divadla, přičemž
nominální hodnoty rozpočtu se drží přibližně ve stejné výši; divadlo není schopno
zaměstnat dostatek pracovníků potřebných k zajištění chodu divadla a udržení
dosavadní profesionální úrovně produkce.
2) Z ekonomického pohledu tedy uděluje GK komise divadlu rok od roku nižší podporu,
pokud uvažujeme reálnou, nikoliv nominální hodnotu peněz.
3) Grantová komise dále chválí uvedení dvou nových inscenací v roce 2019. jejich
realizace ovšem byla umožněna pouze díky podpoře v podobně individuální účelové
dotace MHMP ve výši 4 000 000 Kč, tedy částky, která znamená alespoň určitý
kompromis mezi požadavky divadla, které jsou ve své plné výši s ohledem na alokaci
zdrojů MHMP pro oblast kultury skutečně nereálné, ovšem z pohledu manažerského
plánování nikoliv „účelně nadhodnocené“, jak naznačovala GK.
4) Žadateli je rovněž vyčítán ukazatel plánovaná návštěvnost a GK hovoří o jejím snížení.
To ovšem není pravda, jelikož je doložitelné, že s přibližně stejnou návštěvností divadlo
počítalo i v předchozích plánech a žádostech o podporu. Již v prvním bakalářském
ročníku jakéhokoliv manažerského oboru z kulturních odvětví se vyučuje, jak
v manažerském plánu správně nastavit plánované výnosy, náklady a další výkonové
ukazatele, mezi které patří i návštěvnost. Nikdy se v manažerském plánu neuvažuje
pouze optimistická varianta, je doporučeno uvažovat s variantou realistickou či
pesimistickou s ohledem na rizika daného odvětví. V projektech žádostí o dotace je
běžné uvažovat pesimistickou variantu a požadovanou dotaci plánovat jako zdroj krytí
provozní ztráty. I s ohledem na poměr mezi skutečně přidělenou a požadovanou výší
dotace (běžně je žadatelům přidělováno pouze od 10 do 50 % požadované částky,
v případě DBZ dokonce kolem 3 %) je nezbytné počítat s horší variantou. Rovněž je
třeba vzít v úvahu vynucené zvyšování cen vstupenek, související právě s již výše
zmíněnou Baumolovou nákladovou chorobou, tedy růstem reálných provozních
nákladů v daném odvětví. Existují určité limity cenové elasticity poptávky a
v manažerském plánu je potřeba uvažovat i s možností, že divadlo dosáhne maximální
divákem akceptovatelné výše ceny vstupného.
Co se týče hodnocení umělecké stránky předložené žádosti, zarážející je stejné bodové
hodnocení jako v minulých letech – patrně nebylo přihlédnuto k popisu projektu, kde jsou
vysvětleny důvody zvýšení nákladů, ale zároveň představen s tím související zajímavý a
ambiciózní dramaturgický plán a nový šéf činohry, jehož budoucí působení zde je grantovou
komisí zpochybňováno, což, ač pouze z pohledu kulturního ekonoma a projektového
manažera grantových projektů Strukturálních fondů EU, vnímám jako zcela nevhodné, nelze
se ubránit pocitu, že se komise ve svém hodnocení řídí spíše subjektivními dojmy a osobními
postoji.
MHMP víceméně po DBZ žádá, aby i v následujících letech fungovalo na hranici udržitelnosti,
bez dostatečného personálního zajištění, se soběstačností nad 90 % a zároveň každý rok
produkovalo nové inscenace.
I přes velmi nízkou podporu v minulých letech divadlo hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem
a těšilo se slušné návštěvnosti. To je ale za současných podmínek do budoucna neudržitelné.
Srovnání míry přidělené podpory ve vztahu k požadované dotaci a bodovému hodnocení
vybraných divadel
V dokumentu Zásady pro poskytování jednoletých a víceletých účelových dotací - grantů hl.
m. Prahy v oblasti kultury a umění je uvedeno, že grantová komise navrhuje výši přidělené
dotaci v závislosti na požadované výši grantu, počtu přidělených bodů a na výši přidělených
finančních prostředků (alokace MHMP).
Srovnání 3 vybraných divadel:
Divadlo v Řeznické
1 200 000 Kč dotace vůči 8 000 000 Kč rozpočtu (67 bodů) – 2020 – 15 % požadované dotace
1 200 000 Kč dotace vůči 8 000 000 Kč rozpočtu (67 bodů) – 2019 – 15 % požadované dotace
1 400 000 Kč dotace vůči 8 000 000 Kč rozpočtu (65 bodu) – 2018 – 17,5 % požadované dotace
1 400 000 Kč dotace vůči 8 000 000 Kč rozpočtu (65 bodu) – 2017 – 17,5 % požadované dotace
Divadlo Na Fidlovačce
3 200 000 Kč dotace vůči 30 300 000 Kč rozpočtu (68 bodů) – 2019 – 10,6 % požadované dotace
4 000 000 Kč dotace vůči 30 200 000 Kč rozpočtu (68 bodů) – 2018 – 13,2 % požadované
dotace
4 250 000 Kč dotace vůči 30 050 000 Kč rozpočtu (65 bodů) – 2017 – 14,1 % požadované dotace
Divadlo Bez zábradlí
1 500 000 Kč dotace vůči 41 050 000 Kč rozpočtu (65 bodů) – 2020 – 3,7 % požadované dotace
1 500 000 Kč dotace vůči 41 040 000 Kč rozpočtu (65 bodů) – 2018 – 3,7 % požadované dotace
1 500 000 Kč dotace vůči 39 205 000 Kč rozpočtu (66 bodů) – 2017 – 3,8 % požadované dotace
Alokace divadlo: 36 730 000 Kč pro rok 2020, 30 400 000 Kč pro rok 2019, 35 700 000 Kč pro
rok 2018, 38 350 000 Kč pro rok 2017.
Výše přidělené dotace tedy neodpovídá samotným Zásadám pro poskytování jednoletých a
víceletých účelových dotací - grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění v roce 2020
(konkrétně čl. IV.4.).
Toto zhodnocení se sice týká grantových žádostí v oblasti divadlo, ale stejně netransparentní
a metodicky neobhajitelné jsou i výše přidělených grantů v dalších oblastech živého umění.
Ing. Daniel ŠubrtDnešní program

23. říjen   pátekNEHRAJEME
Francis Veber: Blbec k večeři

Zítřejší program

24. říjen   sobotaNEHRAJEME
Luigi Lunari: Tři muži na špatné adrese

24. říjen   sobotaNEHRAJEME
: O klukovi z plakátu

Divadlo Bez zábradlí na Facebooku
Divadlo Bez zábradlí, Jungmannova 31,110 00 Praha 1, pokladna tel. 224 946 436, email: vstupenky@bezzabradli.cz